1 Krn 22,13

DAWID KRÓLEM
Przygotowania do budowy świątyni
22 13 Wtedy będzie ci się powodziło, gdy będziesz strzegł wypełniania praw i nakazów, które Pan dał Mojżeszowi dla Izraela. Bądź mężny i mocny, nie bój się ani nie lękaj!


Zobacz rozdział