1 Mch 6,1

JUDA MACHABEUSZ
Śmierć króla Antiocha IV Epifanesa
6 1 W czasie swojej wyprawy po górnej krainie*, król Antioch dowiedział się, że w Persji w Elimais*, jest miasto sławne z bogactwa, ze srebra i złota,


Przypisy

6,1 - "Górnej krainie" - wg 1 Mch 3,37 jest to Media i Persja; "w Elimais" - tekst popr.; por. 2 Mch 9,2.

Zobacz rozdział