1 Sm 12,6

SAMUEL I SAUL
Pożegnalne przemówienie Samuela*
12 6 Odezwał się znów Samuel do ludu: <«Świadkiem jest>* Pan, który ustanowił Mojżesza i Aarona i który przodków waszych wyprowadził z ziemi egipskiej.


Przypisy

12,1 - Ostatni sędzia Izraela, Samuel, zgłasza rezygnację ze swego urzędu. Synowie jego nie roszczą sobie praw następstwa.
12,6 - Dod. za LXX.

Zobacz rozdział