1 J 4,8-10

Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia
4 8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 9 W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat*, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 10 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy*.


Przypisy

4,9 - Bóg uprzedził nas swą miłością. On też jest źródłem miłości bliźniego (por. J 3,16).
4,10 - Por. 1 J 2,2; Rz 5,8; Ef 2,4n; Ef 4,32; 1 Tm 2,6.

Zobacz rozdział