1 Krl 20,35

CZASY ELIASZA
Pan zapowiada Achabowi nową karę
20 35 Pewien człowiek spośród uczniów prorockich* rzekł, z rozkazu Pana, do swego współtowarzysza: «Uderzże mnie!» Ale ów człowiek nie chciał go uderzyć.


Przypisy

20,35 - Wg hebr.: "synowie proroków". Były to prawdopodobnie męskie zgromadzenia, mające za cel naśladowanie proroków w ich świętości życia przez praktykowanie zasad religii jahwistycznej, której byli propagatorami. Niektórzy z nich otrzymywali od Boga powołanie na proroków.

Zobacz rozdział