1 Krn 19,19

DAWID KRÓLEM
Wojna z Ammonitami i Aramejczykami*
19 19 Widząc więc poddani Hadadezera, że zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli pokój z Dawidem i stali się jego poddanymi. Aramejczycy nie chcieli odtąd iść na pomoc Ammonitom.


Przypisy

19,1 - Por. 2 Sm 10,1-19.

Zobacz rozdział