1 Krn 23,1-26,32

DAWID KRÓLEM
Podział lewitów i ich czynności
23 1 Dawid, stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem*. 2 I zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i lewitów. 3 Kiedy policzono lewitów od trzydziestu* lat i wyżej, liczba ich według spisu mężczyzn wynosiła trzydzieści osiem tysięcy. 4 Z tych dwadzieścia cztery tysiące spełniało pracę w domu Pańskim; pisarzy i sędziów było sześć tysięcy. 5 Odźwiernych było cztery tysiące, a cztery tysiące wychwalało Pana na instrumentach, które [Dawid] sprawił* w tym celu. 6 Dawid podzielił ich na zmiany według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego*. 7 * Z Gerszonitów byli: Ladan i Szimei. 8 Synowie Ladana: pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel - trzej. 9 Synowie Szimejego: Szelomit, Chazjel i Haran - trzej. Ci byli naczelnikami rodów Ladana. 10 A synowie Szimejego: Jachat, Ziza, Jeusz i Beria. Ci czterej są synami Szimejego. 11 Jachat był pierwszy, Ziza drugi; Jeusz i Beria nie mieli wielu synów i byli policzeni za jeden ród. 12 Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel - czterej. 13 Synowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Aaron został odłączony, aby być poświęconym na zawsze - on i jego synowie - do rzeczy najświętszych, aby spalali kadzidło przed Panem, usługiwali Mu i błogosławili w Jego imieniu na wieki*. 14 Co do Mojżesza, męża Bożego, jego synowie zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego. 15 Synowie Mojżesza: Gerszom i Eliezer. 16 Synowie Gerszoma: pierwszy Szebuel. 17 Synami Eliezera byli: pierwszy Rechabiasz; Eliezer nie miał wprawdzie innych synów, lecz synowie Rechabiasza byli bardzo liczni. 18 Synowie Jishara: pierwszy Szelomit. 19 Synowie Chebrona: pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam. 20 Synowie Uzzjela: pierwszy Mika, drugi Jiszszijasz. 21 Synowie Merariego: Machli i Muszi. Synowie Machliego: Eleazar i Kisz. 22 Eleazar umarł nie mając synów, tylko same córki; synowie Kisza, ich bracia wzięli je za żony. 23 Synowie Musziego - trzej: Machli, Eder i Jeremot. 24 Ci byli synami Lewiego, według ich rodów, głowami rodzin, według wykazów liczbowych imion w ich spisach; spełniali prace w służbie domu Pańskiego, od dwudziestego roku życia i wzwyż. 25 Rzekł bowiem Dawid: «Pan, Bóg Izraela, dał odpoczynek swemu ludowi i zamieszkał w Jerozolimie na stałe. 26 Lewici już nie będą nosić przybytku ani wszelkich przyborów do jego obsługi». 27 Zatem, według ostatnich zarządzeń Dawida, lewici byli spisywani od dwudziestego roku życia i wzwyż. 28 Ich stanowisko bowiem polegało na tym, że obok potomków Aarona służyli w domu Pańskim, na dziedzińcach, w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego, co poświęcone, i pełnili służbę w domu Pańskim. 29 Troszczyli się oni zarówno o chleby pokładne, o najczystszą mąkę na ofiarę z pokarmów, o przaśne podpłomyki, jak i o to, co było pieczone na blachach i co było smażone, i o wszystko, co było ważone i mierzone. 30 Mieli stawać co rana, by dziękować i wychwalać Pana, i tak samo wieczorem; 31 aby ofiarować wszystkie całopalenia Panu w szabat, przy nowiu księżyca i w święta, według ilości ustalonej przepisem - ustawicznie wobec Pana*. 32 Mieli pieczę nad Namiotem Spotkania, pieczę nad Miejscem Świętym i pieczę nad synami Aarona, ich braćmi, w służbie domu Pańskiego.
Podział kapłanów
24 1 * A co do synów Aarona - oto ich podział. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 2 Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, a urząd kapłański spełniali Eleazar i Itamar. 3 A potomków Eleazara i Achimeleka, potomków Itamara, podzielił Dawid z pomocą Sadoka wyznaczając im urzędy, stosownie do ich służby*. 4 I okazało się, że potomków męskich* Eleazara było daleko więcej niż potomków Itamara, wybrano więc spośród potomków Eleazara szesnastu naczelników rodów, a spośród potomków Itamara ośmiu naczelników rodów. 5 Wybrano ich za pomocą losów, na równi jednych i drugich, żeby książęta świątyni, książęta Boży, byli i z synów Eleazara, i z synów Itamara. 6 Szemajasz, syn Netaneela, pisarz spośród lewitów, spisał ich wobec króla, książąt, kapłana Sadoka, Achimeleka, syna Abiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc każdy ród na przemian, jeden z potomków Eleazara, drugi - z Itamara*. 7 * Pierwszy los padł na Jojariba, drugi na Jedejasza, 8 trzeci na Charima, czwarty na Seorima, 9 piąty na Malkiasza, szósty na Mijjamina, 10 siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza*, 11 dziewiąty na Jeszuę, dziesiąty na Szekaniasza, 12 jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima, 13 trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebeaba*, 14 piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera, 15 siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happissesa, 16 dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela, 17 dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula, 18 dwudziesty trzeci na Delajasza, a dwudziesty czwarty na Maazjasza. 19 Taka była ich kolejność, gdy przychodzili do domu Pańskiego na swoją służbę, zgodnie z zarządzeniami przekazanymi przez ich przodka Aarona, jak mu rozkazał Pan, Bóg Izraela. 20 Pozostali z synów Lewiego, z synów Amrama: Szubael, a z synów Szubaela: Jechdejasz. 21 Z Rechabiasza: Jiszszijasz, najstarszy z synów Rechabiasza. 22 Z Jisharytów: Szelomot; z synów Szelomota: Jachat. 23 Z synów Chebrona*: pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam. 24 Synowie Uzzjela: Mika; z synów Miki: Szamir. 25 Brat Miki: Jiszszijasz; z synów Jiszszijasza: Zachariasz. 26 Synowie Merariego: Machli i Muszi; synowie Jaazijjasza, jego syna; 27 synowie Merariego z jego syna Jaazijjasza: Szoham, Zakkur i Ibri. 28 Z Machliego: Eleazar, który nie miał synów. 29 Z Kisza: syn Kisza, Jerachmeel. 30 Synowie Musziego: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami Lewiego według ich rodów. 31 Także oni rzucali losy na podobieństwo braci swoich, potomków Aarona, w obecności króla Dawida, Sadoka, Achimeleka, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, ród większy na równi ze swym najmłodszym bratnim rodem.
Śpiewacy
25 1 Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę [Bożą] tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna*, którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i cymbałów. A liczba pracowników w tej służbie była: 2 z synów Asafa: Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela, synowie Asafa, zależni od Asafa, który prorokował pod kierunkiem króla. 3 Z Jedutuna - synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei*, sześciu pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował na cytrze na cześć i chwałę Pana. 4 Z Hemana - synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot. 5 Ci wszyscy byli synami Hemana "Widzącego" królewskiego, zgodnie z obietnicą wywyższenia go przed Boga*. Bóg dał Hemanowi czternastu synów i trzy córki. 6 Ci wszyscy byli pod kierownictwem swych ojców przy śpiewie w świątyni Pańskiej, by służyć domowi Bożemu na cymbałach, cytrach i harfach. Pod kierunkiem króla byli: Asaf, Jedutun i Heman. 7 A liczba ich wraz ze wszystkimi braćmi uzdolnionymi i wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, była dwustu osiemdziesięciu ośmiu. 8 Na równi ciągnęli losy o rodzaj służby, tak młodszy, jak starszy, nauczyciel zarówno jak i uczeń. 9 Pierwszy los padł na Józefa, z [potomków] Asafa, drugi [był] Gedaliasz, on z braćmi i z synami swymi, [razem] dwunastu. 10 Trzeci: Zakkur; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 11 Czwarty [padł] na Jisriego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 12 Piąty: Netaniasz; synowie jego i bracia jego dwunastu. 13 Szósty: Bukkijasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 14 Siódmy: Jesareela*; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 15 Ósmy: Izajasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 16 Dziewiąty: Mattaniasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 17 Dziesiąty: Szimei; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 18 Jedenasty: Azareel; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 19 Dwunasty [padł] na Chaszabiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 20 Trzynasty: Szubael; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 21 Czternasty: Mattitiasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 22 Piętnasty [padł] na Jeremota; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 23 Szesnasty [padł] na Chananiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 24 Siedemnasty [padł] na Joszbekaszę; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 25 Osiemnasty [padł] na Chananiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 26 Dziewiętnasty [padł] na Mallotiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 27 Dwudziesty [padł] na Eliatę; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 28 Dwudziesty pierwszy [padł] na Hotira; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 29 Dwudziesty drugi [padł] na Giddaltiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 30 Dwudziesty trzeci [padł] na Machazjota; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 31 Dwudziesty czwarty [padł] na Romamti-Ezera; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
Zmiany odźwiernych i inne czynności lewickie*
26 1 O zmianach odźwiernych: Z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Ebiasafa*. 2 A Meszelemiasz miał synów: pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel, 3 piąty Elam, szósty Jochanan, siódmy Elioenaj. 4 * I Obed-Edom miał synów: pierworodny Szemajasz, drugi Jozabad, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Netaneel, 5 szósty Ammiel, siódmy Issachar, ósmy Peulletaj - tak mu Bóg błogosławił. 6 Także synowi jego, Szemajaszowi, urodzili się synowie, którzy długo sprawowali władzę w swoim rodzie, ponieważ byli dzielnymi mężami. 7 Synowie Szemajasza: Otni, Rafael, Obed, Elzabad i bracia jego Elihu i Semakiasz, dzielni mężowie. 8 Wszyscy oni byli z synów Obed-Edoma; oni, synowie ich i ich bracia, każdy dzielny i sposobny do służby: było ich, [synów] Obed-Edoma, sześćdziesięciu dwóch. 9 I Meszelemiasz miał synów i braci, dzielnych mężów, osiemnastu. 10 Także Chosa, z potomków Merariego, miał synów; Szimri został naczelnikiem, bo chociaż nie był pierworodnym, ale ojciec postawił go na czele [rodziny], 11 drugi Chilkiasz, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz. Wszystkich synów i braci Chosy - trzynastu. 12 Wśród nich dobierano zmiany odźwiernych; przełożeni tych mężów na równi z braćmi swoimi mieli zajęcia przy obsłudze domu Pańskiego. 13 Ciągnęli losy o każdą bramę*, zarówno mały, jak i wielki, według swoich rodów. 14 Dla Szelemiasza padł los na bramę strony wschodniej. Potem ciągnęli los dla jego syna Zachariasza, mądrego doradcy, i padł jego los na stronę północną. 15 Dla Obed-Edoma - na południową, a dla jego synów - na składnicę*. 16 Dla <Szuppima> i Chosy na stronę zachodnią z bramą Szalleket*, przy drodze wiodącej w górę: straż naprzeciw straży. 17 Od wschodu sześciu lewitów, od północy codziennie czterech, od południa codziennie czterech i przy składnicach po dwóch. 18 Przy zachodniej kolumnadzie*: czterej przy drodze, dwaj przy samej kolumnadzie. 19 Oto są zmiany odźwiernych spośród Korachitów i spośród synów Merariego. 20 Lewici, ich bracia*, czuwali nad skarbcami domu Bożego i nad skarbcami rzeczy świętych. 21 * Synowie Ladana byli Gerszonitami przez Ladana i naczelników rodów z Ladana Gerszonity i [obejmowali] Jechielitów. 22 Synowie Jechielego: Zetam i brat jego Joel mieli pieczę nad skarbcami domu Pańskiego. 23 Spośród Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów byli: 24 Szebuel, syn Gerszona, syna Mojżesza, przełożony nad skarbcami. 25 A oto bracia, potomkowie Eliezera: jego syn Rechabiasz, jego syn Izajasz, jego syn Joram, jego syn Zikri, jego syn Szelomit. 26 Ten to Szelomit i jego bracia zarządzali wszystkimi skarbcami rzeczy świętych, jakie ofiarowali Dawid, naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i dowódcy wojska. 27 To, co było z wojen i z łupów, poświęcili na utrzymanie domu Pańskiego*. 28 I wszystko, co poświęcił Samuel "Widzący", Saul, syn Kisza, Abner, syn Nera, Joab, syn Serui, oraz wszystko, co poświęcone, było pod opieką Szelomita i jego braci. 29 Z Jisharytów: Kenaniasz* i synowie jego byli przeznaczeni do spraw zewnętrznych Izraela jako urzędnicy i sędziowie. 30 Z Chebronitów: Chaszabiasz* i bracia jego, tysiąc siedmiuset ludzi dzielnych, sprawowali nadzór nad Izraelem po drugiej stronie Jordanu na zachód we wszystkich sprawach Pańskich i w posłudze królewskiej. 31 Co do Chebronitów: Jeriasz był przełożonym Chebronitów dla pokolenia swego rodu; w czterdziestym roku panowania Dawida czyniono poszukiwania i znaleziono pośród nich dzielnych mężów w Jazer w Gileadzie, 32 braci jego, dwa tysiące siedmiuset ludzi dzielnych, przedniejszych rodów, których król Dawid ustanowił nad Rubenitami, Gadytami i połową pokolenia Manassesa dla wszystkich spraw Bożych i spraw królewskich.


Przypisy

23,1 - Por. 1 Krl 1,1-40.
23,3 - por. Lb 4,3. Potem wiek przynajmniej 20 lat był wymagany do służby lewickiej (1 Krn 23,24.27).
23,5 - Tekst popr. wg LXX i Wlg; inni inaczej popr. lub zachowują hebr.: "sprawiłem".
23,6 - Por. Lb 3,17.
23,7 - Nowa organizacja i funkcje lewitów zostały dostosowane do stałego miejsca kultu. Odpadły bowiem funkcje przenoszenia Namiotu Spotkania.
23,13 - Trzy zasadnicze funkcje kapłańskie (por. Kpł 6,19; Lb 6,22-27; Lb 16,7n).
23,31 - Por. Lb 28n.
24,1 - Por. Lb 3,2-4; 2 Krn 5,12; 2 Krn 8,14.
24,3 - Za czasów Dawida było dwóch arcykapłanów: Abiatar z rodu Itamara i Sadok z rodu Eleazara. Salomon usunął Abiatara z Jerozolimy do Anatot, za to, że nie popierał jego kandydatury do tronu. Od czasu ród Sadoka dziedziczy urząd arcykapłański, ród zaś Abiatara usunął się w cień.
24,4 - Dosł.: "głów (lub dowódców) mężczyzn".
24,6 - Tłum. przybliżone; wg 1 Sm 22,20 Achimelek był ojcem Abiatara.
24,7 - Por. Ne 12,1-7.
24,10 - Do tej klasy należał później Zachariasz, ojciec św. Jana Chrzciciela (Łk 1,5).
24,13 - Inni popr. za rkp na "Iszbaala".
24,23 - Imię dodane na podstawie kilku rkp.
25,1 - Por. 1 Krn 16,37.41n.
25,3 - Brak w hebr. Por. 1 Krn wiersz 17.
25,5 - Tłum. przybliżone. Inni tłum.: dla grania na rogu podczas słów Bożych.
25,14 - Zazwyczaj poprawia się na "Asareela" (1 Krn 25,2).
26,1 - Por. 1 Krn 9,17-27
26,1 - "Ebiasaf" popr. zamiast "Asaf" wg 1 Krn 9,19.
26,4 - Por. 1 Krn 15,21; 2 Sm 6,10n.
26,13 - Por. 1 Krn 9,24.
26,15 - Tłum. przybliżone.
26,16 - Inni tłum.: "komnaty".
26,18 - Tłum. przybliżone.
26,20 - Tekst popr.
26,21 - Zob. 1 Krn 23,7n.
26,27 - Por. Lb 31,48-54.
26,29 - Por. 1 Krn 15,22.
26,30 - Por. 1 Krn 27,17.

Zobacz rozdział