1 Krn 5,27-41

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Lewiego i arcykapłani
5 27 Synowie Lewiego*: Gerszon, Kehat i Merari. 28 Synowie Kehata*: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel. 29 Dzieci Amrama: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar*. 30 Eleazar był ojcem Pinchasa, a Pinchas - Abiszuy. 31 Abiszua był ojcem Bukkiego, a Bukki - Uzziego. 32 Uzzi był ojcem Zerachiasza, a Zerachiasz - Merajota. 33 Merajot był ojcem Amariasza, a Amariasz - Achituba. 34 Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok - Achimaasa*. 35 Achimaas był ojcem Azariasza, a Azariasz - Jochanana. 36 Jochanan był ojcem Azariasza - tego, który sprawował urząd kapłański w świątyni, którą zbudował Salomon w Jerozolimie. 37 Azariasz był ojcem Amariasza, a Amariasz - Achituba. 38 Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok - Szalluma. 39 Szallum był ojcem Chilkiasza, a Chilkiasz - Azariasza. 40 Azariasz był ojcem Serajasza, a Serajasz - Josadaka*. 41 Josadak poszedł do niewoli, do której Pan wziął Judę i Jerozolimę przez Nabuchodonozora.


Przypisy

5,27 - Wlg tu zaczyna rozdz. 6. Kronikarz podaje listę arcykapłanów z pokolenia Lewiego aż do niewoli babilońskiej; por. Rdz 46,11.
5,28 - Por. Wj 6,18.
5,29 - Por. Lb 26,59n.
5,34 - Por. 2 Sm 15,36.
5,40 - Por. Ag 1,1; Ezd 7,1.

Zobacz rozdział