1 Krn 5,33-35

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Lewiego i arcykapłani
5 33 Merajot był ojcem Amariasza, a Amariasz - Achituba. 34 Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok - Achimaasa*. 35 Achimaas był ojcem Azariasza, a Azariasz - Jochanana.


Przypisy

5,34 - Por. 2 Sm 15,36.

Zobacz rozdział