1 Mch 5,52

JUDA MACHABEUSZ
Walki w Gileadzie
5 52 Potem przeszli przez Jordan na wielką równinę pod Bet-Szean*.


Przypisy

5,52 - Beisan, Scytopolis.

Zobacz rozdział