1 Mch 9,54

JONATAN
Śmierć Alkimosa
9 54 W drugim miesiącu sto pięćdziesiątego trzeciego roku Alkimos wydał rozkaz zburzenia muru wewnętrznego dziedzińca świątyni*. W ten sposób niszczył on to, co prorocy* budowali. Rozpoczęto już burzenie.


Przypisy

9,54 - W maju r. 159 przed Chr. Alkimos chciał pogan dopuścić na teren świątyni jerozolimskiej; "prorocy" - Aggenusz i Zachariasz.

Zobacz rozdział