1 Sm 30,26-31

SAUL I DAWID
Wyprawa przeciw Amalekitom
30 26 Gdy Dawid powrócił do Siklag, posłał część zdobyczy starszym Judy i przyjaciołom ze słowami: «Oto jest dla was dar ze zdobyczy na wrogach Pańskich». 27 Posłał też do tych, którzy byli w Betuel*, do tych, co byli w Rama, w Negebie i Jattir, 28 * i którzy byli w Arara, do tych, co w Sifemot, i tych, co w Esztemoa, 29 i do tych, co mieszkali w Karmelu i w miastach Jerachmeelitów i w miastach Kenitów, 30 również do mieszkających w Chorma i w Bor-Aszan, w Eter 31 i w Hebronie, do wszystkich miejscowości, po których krążył Dawid wraz ze swymi ludźmi.


Przypisy

30,27 - popr. wg 1 Krn 4,30.
30,28 - niektóre z nazw miejscowości popr. wg miejsc równoległych, lekcji rkp i przekładów starożytnych.

Zobacz rozdział