1 Tm 2,5-6

Zalecenie wspólnych modłów za wszystkich
2 5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek*, Chrystus Jezus, 6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie*.


Przypisy

2,5 - Podkreślenie prawdziwości człowieczeństwa Chrystusa, który jest pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Stwierdzenie zaś Bóstwa przez św. Pawła - zob. 1 Kor 8,6; Ef 1,20nn; Flp 2,6-11; Kol 1,15nn; por. Hbr 1,2-13.
2,6 - Por. Ga 4,4n; Ef 1,10; Ef 5,2; Tt 2,14.

Zobacz rozdział