2 Kor 3,6.14

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Godność apostolskiego powołania
3 6 On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia*. 14 Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje [nad nimi] ta sama zasłona*, bo odsłania się ona w Chrystusie.


Przypisy

3,6 - Zob. Rz 7,6.
3,14 - "Zasłona" - inni tłum.: "pozostaje zakryte Stare Przymierze".

Zobacz rozdział