2 Krl 14,21n

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Amazjasz panuje w Judzie (796-767)
14 21 A cały naród Judy wziął Azariasza*, który miał wtedy szesnaście lat, i obrał go królem w miejsce jego ojca Amazjasza. 22 To on obwarował Elat* i przywrócił go Judzie, kiedy król spoczął ze swymi przodkami.


Przypisy

14,21 - Hebr.: Azarjahu. Obok tego imienia występuje w 2 Krl 15,13.30.32.34; 2 Krn 26,1nn; Iz 1,1 drugie imię "Ozjasz" (hebr.: Uzzijah).
14,22 - Przy Zatoce Akaba - przypadł Edomitom za Jorama (por. 2 Krl 8,20).

Zobacz rozdział