2 Krl 15,13.30.32.34

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Szallum panuje w Izraelu (753)
15 13 Szallum, syn Jabesza, został królem w trzydziestym dziewiątym roku [panowania] Ozjasza, króla judzkiego, i rządził jeden miesiąc w Samarii.
Pekach panuje w Izraelu (739-731)
30 Ozeasz, syn Eli, uknuł spisek przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza. Zadał mu cios śmiertelny i został w jego miejsce królem <w dwudziestym roku [panowania] Jotama, syna Ozjasza>.
Jotam panuje w Judzie (739-734)
32 W drugim roku [panowania] Pekacha, syna Remaliasza, króla izraelskiego, Jotam, syn Azariasza, został królem judzkim. 34 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich. Działał zupełnie tak, jak jego ojciec Azariasz.


Zobacz rozdział