2 Krl 15,19

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Menachem panuje w Izraelu (752-742)
15 19 wtargnął do kraju Pul*, król asyryjski. Menachem dał Pulowi tysiąc talentów srebra, aby zapewnić sobie jego pomoc i umocnić władzę królewską w swoim własnym ręku.


Przypisy

15,19 - Po babilońsku Pulu - tytuł koronacyjny Tiglat-Pilesera III, króla Asyrii (745-726).

Zobacz rozdział