2 Krl 15,19.29

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Menachem panuje w Izraelu (752-742)
15 19 wtargnął do kraju Pul*, król asyryjski. Menachem dał Pulowi tysiąc talentów srebra, aby zapewnić sobie jego pomoc i umocnić władzę królewską w swoim własnym ręku.
Pekach panuje w Izraelu (739-731)
29 Za czasu Pekacha, króla izraelskiego, wtargnął Tiglat-Pileser, król asyryjski, i zajął Ijjon, Abel-Bet-Maaka, Janoach, Kedesz, Chasor, Gilead, Galileję, cały kraj Neftalego, a pojmanych przesiedlił do Asyrii.


Przypisy

15,19 - Po babilońsku Pulu - tytuł koronacyjny Tiglat-Pilesera III, króla Asyrii (745-726).

Zobacz rozdział