2 Krl 15,29

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Pekach panuje w Izraelu (739-731)
15 29 Za czasu Pekacha, króla izraelskiego, wtargnął Tiglat-Pileser, król asyryjski, i zajął Ijjon, Abel-Bet-Maaka, Janoach, Kedesz, Chasor, Gilead, Galileję, cały kraj Neftalego, a pojmanych przesiedlił do Asyrii.


Zobacz rozdział