2 Krl 16,5n

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Achaz panuje w Judzie (734-728)
16 5 Wówczas Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, wyruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go pokonać*. 6 W tym samym czasie Resin, król Aramu, włączył Elat do Edomu*. Wypędził Judejczyków z Elat, a Edomici weszli do Elat i zamieszkali aż do dnia dzisiejszego.


Przypisy

16,5 - Por. Iz 7,1-9.
16,6 - Hebr.: do Aramu (tzn. Syrii).

Zobacz rozdział