2 Krl 17,5n

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Zdobycie Samarii
17 5 Król asyryjski najechał cały kraj, przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez trzy lata*. 6 W dziewiątym roku [panowania] Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii, i przesiedlił ich do Chalach, nad Chabor - rzekę Gozanu, i do miast Medów.


Przypisy

17,5 - Również z dokumentów asyryjskich wynika, że Samarię zdobył Salmanassar V (r. 721), lecz wkrótce potem umarł. Następca jego Sargon II najpierw umacniał władzę we własnym kraju, zanim zwrócił się przeciw ludom ościennym.

Zobacz rozdział