2 Krl 21,12

DWAJ KRÓLOWIE BEZBOŻNI
Manasses panuje w Judzie (699-643)
21 12 przeto tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzam zagładę na Jeruzalem i na Judę, tak iż wszystkim, którzy o tym usłyszą, zadzwoni w obu uszach.


Zobacz rozdział