2 Krl 8,16-24

WOJNY ARAMEJSKIE
Joram panuje w Judzie (848-841)
8 16 W piątym roku [panowania] Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, Joram, syn Jozafata, został królem judzkim*. 17 W chwili objęcia rządów miał trzydzieści dwa lata i panował osiem lat w Jerozolimie. 18 Kroczył on drogą królów izraelskich - podobnie jak czynił ród Achaba - ponieważ córka Achaba była jego żoną. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich. 19 Jednakże Pan nie chciał zniszczyć Judy ze względu na swego sługę, Dawida - tak jak mu obiecał, iż da mu przed sobą ród na zawsze*. 20 Za jego czasów Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla. 21 Wtedy Joram ze wszystkimi rydwanami przeszedł do Sair. Kiedy powstał w nocy [do natarcia], uderzyli* na niego Edomici, którzy okrążyli jego oraz dowódców rydwanów. Lud zaś uciekł do swoich namiotów. 22 Edom zatem wyrwał się spod władzy Judy aż do dnia dzisiejszego. W tym samym czasie odpadła i Libna*. 23 A czyż pozostałe dzieje Jorama i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 24 I spoczął Joram ze swymi przodkami, i pochowano go obok przodków w Mieście Dawidowym; syn zaś jego Ochozjasz został w jego miejsce królem.


Przypisy

8,16 - Tekst popr. wg LXX, VL, syr.
8,19 - Tekst popr. wg 1 Krl 11,36 (zob.).
8,21 - Tekst popr.; hebr.: "uderzył", co inni zostawiają rozumiejąc o przerwaniu pierścienia okrążającego króla i sztab - celem ucieczki (zob. 2 Krn 21,9).
8,22 - Zapewne dzisiejsze Tell-es-Safi na zachód od państwa judzkiego.

Zobacz rozdział