2 Krl 9,27

DZIEJE JEHU
Śmierć Ochozjasza
9 27 Kiedy Ochozjasz, król judzki, zobaczył to, uciekał drogą na Bet-Haggan. Lecz Jehu ścigał go i rozkazał: «Także jego zabijcie!» Zranili* go więc na jego rydwanie u wejścia do Gur, które leży przy Jibleam. A on uciekał dalej do Megiddo, gdzie umarł.


Przypisy

9,27 - Tekst popr. wg LXX, syr., Wlg.

Zobacz rozdział