2 Krn 20,1

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Skuteczność modlitwy Jozafata
20 1 Potem Moabici i Ammonici, a z nimi część spośród Meunitów*, wtargnęli, aby walczyć przeciw Jozafatowi.


Przypisy

20,1 - Popr. wg LXX; szczep edomicki - zob. 2 Krn 26,7.

Zobacz rozdział