2 Krn 26,7

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Gospodarność i potęga wojskowa Ozjasza*
26 7 Wspomagał go Bóg przeciwko Filistynom i przeciwko Arabom, mieszkającym w Gur-Baal, i przeciwko Meunitom*.


Przypisy

26,1 - (2 Krn 26, 1-23) - Por. 2 Krl 14,21n; 2 Krl 15,1-7, gdzie są przypisy.
26,7 - Zob. 2 Krn 20,1.

Zobacz rozdział