2 Krn 3,1

SALOMON
Budowa świątyni i jej wystrój*
3 1 Wreszcie Salomon zaczął budować dom Pański w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi, w miejscu, jakie przygotował Dawid na klepisku Ornana Jebusyty*.


Przypisy

3,1 - Por. 1 Krl 6 z przypisami.
3,1 - Por. Rdz 22,2; 2 Sm 24,24n; 1 Krn 21,25n.

Zobacz rozdział