2 Krn 5,14

SALOMON
Obłok chwały Pańskiej wypełnia świątynię
5 14 tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą.


Zobacz rozdział