2 Krn 8,1-6

SALOMON
Odbudowa wielu miast*
8 1 Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których zbudował Salomon świątynię Pańską i pałac dla siebie, 2 odbudował także te miasta, które Huram dał Salomonowi*, i osiedlił tam Izraelitów. 3 Udał się też Salomon do Chamat Soby i zdobył je. 4 Odbudował ponadto Tadmor* na pustyni i wszystkie miasta spichlerzy, które zbudował w Chamat. 5 Odbudował także Bet-Choron górne i Bet-Choron dolne - warowne miasta, umocnione murami, bramami i zaworami, 6 Baalat i wszystkie miasta spichlerzy, które należały do Salomona, i wszystkie miasta rydwanów oraz miasta konnicy, wszystko to, co podobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie i na Libanie oraz w każdym kraju będącym pod jego władzą.


Przypisy

8,1 - (2 Krn 8,1-16) - Por. 1 Krl 9,10-25.
8,2 - W porównaniu z 1 Krl 9,11nn opis ten zdaje się dotyczyć następstw tamtych wydarzeń.
8,4 - Tj. Palmira.

Zobacz rozdział