2 Krl 14,12

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Amazjasz panuje w Judzie (796-767)
14 12 Juda został pobity przez Izraela, i uciekł każdy do swego namiotu.


Zobacz rozdział