2 Krl 14,9

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Amazjasz panuje w Judzie (796-767)
14 9 Joasz zaś, król izraelski, przekazał Amazjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź: «Cierń na Libanie przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: Daj córkę swoją mojemu synowi za żonę! Lecz dziki zwierz na Libanie przebiegł i rozdeptał cierń. -


Zobacz rozdział