2 Krl 17,35-36

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Pochodzenie Samarytan
17 35 Pan zawarł z nimi przymierze i przykazał im: «Nie będziecie czcili bogów obcych, nie będziecie oddawać im pokłonu, nie będziecie im służyli i nie będziecie im składali ofiar*. 36 Jedynie Pana, który wyprowadził was z kraju Egiptu mocą wielką i ramieniem wyciągniętym* - Jego czcić będziecie, Jemu będziecie oddawać pokłon i Jemu składać ofiary.


Przypisy

17,35 - Por. Wj 20,3.5; Pwt 5,7.9; Pwt 6,14.
17,36 - Por. Pwt 4,34; Pwt 5,15.

Zobacz rozdział