2 Krl 22,8-13

REFORMA RELIGIJNA JOZJASZA
Odnalezienie księgi prawa
22 8 Wówczas to arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: «Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pańskiej»*. I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. 9 Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: «Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pańskiej». 10 I pisarz Szafan oznajmił królowi: «Kapłan Chilkiasz dał mi księgę» - i Szafan odczytał ją wobec króla.
Wyrocznia Chuldy
11 Kiedy król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł szaty. 12 Następnie król rozkazał kapłanowi Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Micheasza, pisarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi: 13 «Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tejże znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, przodkowie nasi nie słuchali słów tejże księgi, by spełnić wszystko, co jest w niej* napisane».


Przypisy

22,8 - Nie ma tu mowy o podstępie kapłanów. Prawo Mojżeszowe, regulujące kult, przechowywano w świątyni. Księga odnaleziona, zarzucona za dwóch poprzednich królów, musiała obejmować co najmniej części dyktujące reformę, a zatem w pierwszym rzędzie Pwt.
22,13 - Por. wg 2 Krn 34,21.

Zobacz rozdział