2 Krl 24,7

UPADEK JEROZOLIMY
Jojakim panuje w Judzie (608-598)
24 7 Król egipski już odtąd nie wychodził ze swego kraju, ponieważ król babiloński podbił wszystko, co należało do króla egipskiego*, od Potoku Egipskiego aż do rzeki Eufratu.


Przypisy

24,7 - Nabuchodonozor pokonał Egipcjan pod Karkemisz w r. 605.

Zobacz rozdział