2 Krn 11,13-15

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rządy Roboama
11 13 Kapłani i lewici, którzy znajdowali się w całym Izraelu, garnęli się do niego ze wszystkich stron. 14 Lewici opuszczali swoje pastwiska i posiadłości, a szli do Judy, do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam wraz z synami odsunął ich od kapłaństwa Pańskiego. 15 Sam sobie ustanawiał kapłanów na wyżynach dla czczenia kozłów* i cielców, które sporządził.


Przypisy

11,15 - Pogardliwe określenie bóstw-demonów (por. Kpł 17,7).

Zobacz rozdział