2 Krn 21,12

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Zbrodnie Jorama i kara za nie
21 12 Przyszło potem do niego pismo od proroka Eliasza tej treści: «Tak mówi Pan, Bóg twego praojca Dawida: Ponieważ nie postępowałeś drogami swego ojca Jozafata ani drogami Asy, króla judzkiego,


Zobacz rozdział