2 Krn 7,1

SALOMON
Poświęcenie świątyni
7 1 * Skoro Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z nieba i strawił całopalenie oraz żertwy, a chwała Pańska wypełniła dom.


Przypisy

7,1 - Por. 2 Krn 5,14; 1 Krl 8,10n.

Zobacz rozdział