2 Sm 19,19-21

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Dawid w drodze do Jerozolimy
19 19 Popłynęła tratwa* dla przywiezienia królewskiej rodziny, aby ta mogła uczynić to, co uzna za słuszne. Tymczasem Szimei, syn Gery, upadł na twarz przed królem, gdy miał przeprawiać się przez Jordan 20 i odezwał się do króla: «Niech pan mój nie uważa za wykroczenie ani nie wspomina na to, co zawinił sługa twój wtedy, gdy pan mój, król, wychodził z Jerozolimy. Niech tego nie bierze król do serca. 21 Ja, sługa twój, zdaję sobie sprawę z tego, że zawiniłem; dziś więc przychodzę pierwszy z całej rodziny Józefa; wychodzę naprzeciw mego pana i króla».


Przypisy

19,19 - Tekst skażony, różnie popr. LXX: "i oddali usługę".

Zobacz rozdział