2 Sm 9,7

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Meribbaal, syn Jonatana
9 7 Powiedział mu Dawid: «Nie lękaj się, bo gorąco pragnę okazać ci miłosierdzie ze względu na twojego ojca, Jonatana. Każę ci zwrócić wszystkie dobra twojego przodka Saula, sam zaś zawsze będziesz miał u mnie utrzymanie».


Zobacz rozdział