2 Tes 2,11-12

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa
2 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu*, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.


Przypisy

2,11 - Por. Rz 1,28; 2 Tm 4,4.

Zobacz rozdział