Am 4,4n

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Przeciwko świątyniom w Betel i Gilgal
4 4 Idźcie do Betel i grzeszcie, do Gilgal i grzeszcie więcej; przynoście co ranka ofiary wasze i co trzeci dzień dziesięciny! 5 Nawet chleb kwaszony* spalajcie na ofiarę pochwalną i nawołujcie głośno do ofiar dobrowolnych, bo to lubicie, synowie Izraela - wyrocznia Pana Boga.


Przypisy

4,5 - Co było niedozwolone; zob. Kpł 2,11n.

Zobacz rozdział