Ap 1

PROLOG
1 1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem*, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. 2 Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. 3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.
LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
Adres
4 Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi*, i od Siedmiu Duchów*, które są przed Jego tronem, 5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi*. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, 6 i uczynił nas królestwem - kapłanami* dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 7 Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi*. Tak: Amen. 8 Jam jest Alfa i Omega*, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.
Widzenie wstępne
9 Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa*. 10 Doznałem zachwycenia w dzień Pański* i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby 11 mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei»*. 12 I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, 13 i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego*, obleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. 14 Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. 15 Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. 16 W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. 17 Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni 18 i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani*. 19 Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać*. 20 Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd - to są Aniołowie* siedmiu Kościołów, a siedem świeczników - to jest siedem Kościołów.


Przypisy

1,1 - Wyroki Boże spełnią się niezawodnie (por. Dn 2,28) i to - z punktu widzenia Bożego (por. 2 P 3,8) już niebawem.
1,4 - "Który... przychodzi" - Bóg objawiony (por. Wj 3,14), zbliżający się na sąd; "Siedmiu Duchów": siedmioraki w darach Duch Święty. Inni widzą tu siedmiu archaniołów.
1,5 - Ps 89[88],38.28; Kol 1,18.
1,6 - Mowa o powszechnym kapłaństwie wiernych, na wzór Izraela (por. Wj 19,6; 1 P 2,5.9).
1,7 - Chrystus-Sędzia spełni proroctwo Dn 7,13; Za 12,10.14, wywołując wyrzuty sumienia u winowajców.
1,8 - Pierwsza i ostatnia litera alfabetu gr. - symbol Boga jako praprzyczyny i celu ostatecznego wszechrzeczy (Ap 21,6; Ap 22,13).
1,9 - Aluzja do karnego zesłania (zob. Wstęp).
1,10 - Tj. w niedzielę.
1,11 - Siedem dobrze Apostołowi znanych Kościołów lokalnych, leżących na drodze okrążającej najludniejsze okolice Azji Mniejszej. W symbolicznej tej siódemce należy widzieć Kościół powszechny wszystkich czasów.
1,13 - Uwielbiony Chrystus, odmalowany rysami zapożyczonymi z Dn 7,9.13; Dn 10,5n i Ez 43,2, ukazuje się jako król, arcykapłan, sędzia i władca Kościoła.
1,18 - Odpowiednik hebr. Szeolu: Chrystus zmartwychwstały panuje i nad zmarłymi.
1,19 - Zapowiedź dwu części dzieła: "to, co jest", odnosi się do listów do siedmiu Kościołów; "co potem musi się stać" - to część prorocka.
1,20 - Są to symbole; uosobienia ducha każdego z Kościołów, wcielone w osobę biskupa.

Zobacz rozdział