Ap 1,4-8

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
Adres
1 4 Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi*, i od Siedmiu Duchów*, które są przed Jego tronem, 5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi*. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, 6 i uczynił nas królestwem - kapłanami* dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 7 Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi*. Tak: Amen. 8 Jam jest Alfa i Omega*, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.


Przypisy

1,4 - "Który... przychodzi" - Bóg objawiony (por. Wj 3,14), zbliżający się na sąd; "Siedmiu Duchów": siedmioraki w darach Duch Święty. Inni widzą tu siedmiu archaniołów.
1,5 - Ps 89[88],38.28; Kol 1,18.
1,6 - Mowa o powszechnym kapłaństwie wiernych, na wzór Izraela (por. Wj 19,6; 1 P 2,5.9).
1,7 - Chrystus-Sędzia spełni proroctwo Dn 7,13; Za 12,10.14, wywołując wyrzuty sumienia u winowajców.
1,8 - Pierwsza i ostatnia litera alfabetu gr. - symbol Boga jako praprzyczyny i celu ostatecznego wszechrzeczy (Ap 21,6; Ap 22,13).

Zobacz rozdział