Ap 2,14

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Pergamonie
2 14 Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama*, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty.


Przypisy

2,14 - Por. Lb 25,1n; Lb 31,16; 2 P 2,15; Jud 11. NT śladem tradycji judaistycznej uważa Balaama za typ przewrotnego doradcy. Podobne niebezpieczeństwo grozi chrześcijanom ze strony Nikolaitów.

Zobacz rozdział