Ap 2,12-17

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Pergamonie
2 12 Aniołowi Kościoła w Pergamonie* napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry. 13 Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan*. 14 Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama*, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. 15 Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów. 16 Nawróć się zatem! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. 17 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej* i dam mu biały kamyk*, a na kamyku wypisane imię nowe*, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje.


Przypisy

2,12 - "Pergamon" - dawna stolica władców Mizji - Attalidów.
2,13 - Aluzja do położenia na górze miasta, siedziby wielu kultów bałwochwalczych.
2,14 - Por. Lb 25,1n; Lb 31,16; 2 P 2,15; Jud 11. NT śladem tradycji judaistycznej uważa Balaama za typ przewrotnego doradcy. Podobne niebezpieczeństwo grozi chrześcijanom ze strony Nikolaitów.
2,17 - "Manny...": por. Wj 16; J 6,31nn. Symbol życiodajnego pokarmu duchowego, a więc i Eucharystii; "kamyk": symbol dopuszczenia do królestwa Bożego; "imię nowe" (jak w Ap 3,12; Ap 19,12) pozostaje w związku z Iz 62,2; Iz 65,17; i oznacza nową osobowość. Związkowi z Chrystusem towarzyszy wzajemna znajomość nie do przekazania innym.

Zobacz rozdział