Dz 18,18

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
DRUGA WYPRAWA MISYJNA
Przez Efez, Jerozolimę do Antiochii
18 18 Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach* ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub*.


Przypisy

18,18 - Kenchry - port Koryntu dla żeglugi wschodniej; "ślub" - podobny do nazireatu.

Zobacz rozdział