Dz 11,27-30

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Początki chrześcijaństwa w Antiochii Syryjskiej
11 27 W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy*. 28 Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia Ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza*. 29 Uczniowie postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z pomocą braciom, mieszkającym w Judei. 30 Tak też zrobili, wysyłając [jałmużnę] starszym przez Barnabę i Szawła.


Przypisy

11,27 - Tzn. charyzmatycy - ludzie, którzy pouczali lud, zachęcając do wytrwania w wierze. Czasem przepowiadali przyszłość (por. 1 Kor 12,28n; 1 Kor 14,29.32; Ef 4,11).
11,28 - Panował od roku 41 do 54 po Chr. Przepowiedziany przez Agabosa głód nastał w latach 44-48.

Zobacz rozdział