Dz 13,5.13

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. BARNABY I ŚW. PAWŁA
Apostołowie ruszają w pierwszą podróż misyjną. Cypr
13 5 Gdy przybyli do Salaminy*, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich; mieli też Jana do pomocy.
Działalność w Antiochii Pizydyjskiej wśród Żydów i pogan
13 Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii*, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich.


Przypisy

13,5 - Najznaczniejsze miasto wyspy, za panowania Ptolemeuszów - stolica.
13,13 - Równina nadmorska na południowej krawędzi Azji Mniejsze

Zobacz rozdział