Dz 2,42

PROLOG
Życie pierwotnego Kościoła*
2 42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba* i w modlitwach.


Przypisy

2,42 - Summarium - zob. Wstęp.
2,42 - Łamanie chleba może oznaczać zarówno zwykłe posiłki, jak i Eucharystię. Wzmianka o modlitwie i równoległe teksty NT przemawiają za Eucharystią.

Zobacz rozdział