Ef 4,30

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
Zamiast wad - cnoty
4 30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego*, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.


Przypisy

4,30 - Zob. Ef 1,13. "Zasmucać" to wprawdzie antropomorfizm, ale stwierdza on, że Duch Święty jest osobą Por. Iz 63,10.

Zobacz rozdział